MEB ONAYLI SERTİFİKA PROGRAMLARI

11 Eğitim Seti

MEB ONAYLI SERTİFİKA PROGRAMLARI Eğitim Setleri

11 Eğitim Seti

SERMAYE PİYASASI FİNANSAL KURUMLAR

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;
Finansal sistemi, para ve sermaye piyasasındaki temel kavramları tanımaları,
Para ve sermaye piyasası araçlarını ayırt etmeleri,
Tahvil ve hisse senedi piyasalarının işleyişlerini ve türev finansal piyasaları tanımaları,
Sermaye piyasası kurulunu tanımaları,
Dünyadaki ve Türkiye’deki menkul kıymet borsalarının işleyişini kavramaları,
Finansal kurumların, sermaye piyasasının gelişimine etkilerini kavramaları,
amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim mezunu olan herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:
Toplam süre; 72 saattir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:
Bankalar,
Sigorta Şirketleri,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Sermaye Piyasası Kurulu,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,
Aracı Kurumlar,
Araştırma Kuruluşları.

HALKLA İLİŞKİLER

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
Hedef kitle ile istenilen nitelikte iletişim kurma becerisi geliştirmeleri,
Hedef kitlenin ilgi, istek ve beklentilerini karşılamaya dönük davranışlar kazanmaları,
Kurumun hizmetleri, iş ve işlemleri hakkında ilgilileri doğru bilgilendirmeleri,
Kurumun rutin iş ve işlemlerini takip etme becerisi geliştirmeleri,
Alanda uygulama deneyimi kazanmaları,
Kendini geliştirme adına halkla ilişkilere yönelik eleştirel bakış açısı kazanmaları,
Hizmet verdiği kurumun güncelliği yakalama doğrultusunda yapacağı çalışmalara katkı sağlamaları,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim kurumlarından mezunlar katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Haftalık süre; 5 gün x 6 saat = 30 saat
Toplam; 4 hafta x 30 saat = 120 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:
Kursu tamamlayıp, sertifikasını alanlar;
özel öğretim kurumlarında personel olarak çalışabilirler.

AB HİBE FONLARI PROJE DÖNGÜSÜ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları,
Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,
Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları,
Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımlarını kavramaları,
Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilme,
Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları,
AB – Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu eğitime en az ilköğretim okulu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce ilkokul mezunu olanlar dahil) mezunu yetişkinler ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:
Haftalık; 4 gün x 6 saat = 24 saat
Toplam; 1 hafta = 24 saat

ÇALIŞMA ALANLARI:
Bu programı tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler; Kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) adına proje hazırlama ve yönetme alanında danışmanlık hizmeti verebilirler.

SİGORTACILIK

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Sigorta sektörünü tanımaları,
Sigortacılığın temel kavramlarını tanıyarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
Sigortacılık branşlarının kapsamlarını ve temel kurallarını kavramaları,
Risk verilerini analiz etmeleri,
Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmaları,
Hasar işlem süreçlerini tanımaları,
Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatını tanımaları,
Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
Sigorta muhasebesi usul ve esaslarını kullanmaları,
Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtmayı ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
Sigorta aracılarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatı tanımaları,
Müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim düzeyindeki bireyler katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Haftalık süre; günde 5 saat x 2 gün = 10 saat
Toplam süre; 17 hafta x 10 saat = 170 saat

ÇALIŞMA ALANLARI:
Sigorta şirketleri, Ekspertiz şirketleri, Emlak firmaları

 

TIBBİ MÜMESSİLLİK

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;

1.     Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmaları,

2.     Dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmeleri,

3.     İlaç ve ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları,

4.     İlaç sektöründeki çalışmalarda hekim – eczacı ilişkilerindeki etik kurallara uymaları,

5.     İlaç sektörü ve halk sağlığı için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgilerini öğrenmelerini,

6.     İlaçla ilgili temel farmakoloji ve sağlık bilgilerini öğrenmeleri,

7.     Eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmaları için bilgi ve beceri kazanmaları,

8.     İlaçların etkilerini ve yan etkilerini öğrenmeleri,

9.     Fabrikalarda ilacın saklanmasını, hijyen kurallarını ve depolara veriliş biçimlerini kavramaları,

10.  Eczanelerde ilacın depolanması ve pazarlanması tekniklerini öğrenmeleri,

11.  İlaç endüstrisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri yönünden gelişmiş, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

En az ortaöğretim mezunları düzeyinde hazırlanmıştır.

·       Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,

·       Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,

·       Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Haftanın beş gününde beşer ders saati, 5x5 = 25

Toplam süre; 7 hafta x 25 ders saati = 175 ders saati

ÇALIŞMA ALANLARI:

Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

GİRİŞİMCİLİK

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program kursiyerlerin;

·       Girişimci kişide bulunması gereken nitelikleri kavramalarını,

·       Girişimcilik kültürünü kazanmalarını,

·       Girişim risklerinden korunma yollarını kavramalarını,

·       İş kurmak için gereken fizibilite çalışması yapmalarını,

·       İşsizliği önlemek için projeler geliştirmelerini,

·       Girişimcilikle ilgili olarak pazarlama ve finansal kayıtlar tutma becerisi geliştirmelerini,

·       Finansal kurumlardan yararlanma yollarını kavramalarını,

·       İş kurmayla ilgili iş planı yapma becerisi kazanmalarını,

·       İş ve iş analizleriyle ilgili işlemleri yapma becerisini kazanmalarını,

·       Personeli işe alma, işe alıştırma, personel eğitimi, performans planlama ve değerlendirme yollarını kavramalarını,

amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

En az ortaöğretim mezunu olan herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Toplam süre; 96 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alanlar KOSGEB desteğiyle iş kurabileceklerdir.

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;

·       Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,

·       Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,

·       Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,

·       Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,

·       İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,

·       Beden dilini doğru kullanmaları,

beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Toplam süre; 45 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alan kursiyerler; kurumların eğitim kademesinde çalışabilirler.

AİLE DANIŞMANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:

Aile yasası çerçevesinde aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

· Sosyal Hizmet

· Psikoloji

· Sosyoloji

· Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

· Tıp

· Hemşirelik

· Çocuk Gelişimi Bu alanlardan birinde en az lisans programlarından mezun olan herkes katılabilir.

· EĞİTİM SÜRESİ:mToplam süre; 720/464 saattir.

· ÇALIŞMA ALANLARI:

· Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı,

· Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,

· Kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışma imkanı vardır.

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyıp kullanabilme,

İşletim Sistemine hakim olabilme,

Editör Programları kullanabilme,

Bellek Hizmet Programlarını tanıyıp kullanabilme,

Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olan eleman yetiştirebilme.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa en az ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Haftalık; en az 6 saat,

Toplam; en az 160 saatten oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı başarı ile tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruşlarda çalışabilirler.

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

EĞİTİMİN AMACI:

Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyarak kullanabilme,

İşletim Sistemine hakim olabilme,

Editör programlarını kullanabilme,

Bellek Hizmet Programını tanıyıp kullanabilme

Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olabilme,

En az iki programlama dilini kullanabilme,

Analizi yapılmış problemler için program hazırlayabilme,

Probleme yönelik kütük yapılarını hazırlayabilme,

Yazılmış programları geliştirebilme.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa en az lise veya dengi mezunu olan kişiler katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Haftalık; en az 6 saat

Toplam; en az 400 saatten oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Kamu ve Özel Sektör, Bilişim Teknolojileri Firmaları, Yazılım Firmaları

MUHASEBE VE MALİ ANALİZ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

EĞİTİM SÜRESİ:

Haftada 6 saat,

Toplam süre 12 hafta 72 saat

KİMLER KATILABİLİR?

En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

Şimdi eğitim satın almak ve sınırsız erişim için, hemen üye ol!

ÜYE OL
  • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
    Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
  • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
    Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu