Bu Kurs Hakkında

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program kursiyerlerin;

·       Girişimci kişide bulunması gereken nitelikleri kavramalarını,

·       Girişimcilik kültürünü kazanmalarını,

·       Girişim risklerinden korunma yollarını kavramalarını,

·       İş kurmak için gereken fizibilite çalışması yapmalarını,

·       İşsizliği önlemek için projeler geliştirmelerini,

·       Girişimcilikle ilgili olarak pazarlama ve finansal kayıtlar tutma becerisi geliştirmelerini,

·       Finansal kurumlardan yararlanma yollarını kavramalarını,

·       İş kurmayla ilgili iş planı yapma becerisi kazanmalarını,

·       İş ve iş analizleriyle ilgili işlemleri yapma becerisini kazanmalarını,

·       Personeli işe alma, işe alıştırma, personel eğitimi, performans planlama ve değerlendirme yollarını kavramalarını,

amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

En az ortaöğretim mezunu olan herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Toplam süre; 96 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alanlar KOSGEB desteğiyle iş kurabileceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

ÜNİTE 1 – GİRİŞİMCİLİK

·       Girişimciliğin Önemi

1. Girişimcilik Deyimleri

2. Girişimcilik Ne Demektir?

3. Girişimcilik Size Ne Kazandırır?

4. Girişimcilik Ne Gerektirir?

·       Başarılı Girişimcinin Özellikleri

1. Girişimcinin Davranışları

2. Girişimcinin Kişisel Özellikleri

3. Girişimcinin En Önemli Özellikleri

4. Girişimcinin Yetişmesi

5. Girişimci Seçme Modelleri

·       Girişimcinin Temel İşlevleri

1. Yeni Mal ve Hizmet Üretmek

2. Üretilen Mal ve Hizmetlerin Kalitesini Yükseltmek

3. Endüstride Yeni Organizasyonlar Kurmak

4. Yeni Pazarlara Ulaşmak

·       Girişimciyi Öteki İnsanlardan Ayıran Özellikler

1. Kaynaklar Hakkında Öngörüde Bulunmak

2. İşi Planlamak

3. Girdiler Sağlamak

4. Kar Sağlamak

ÜNİTE 2 – GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

·       Esnaf

·       Tacir

·       Patron

·       Yönetici

·       Lider

ÜNİTE 3 – GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

·       Girişimcilik Kültürünün Önemi

·       Girişimcilik Kültürünün Özellikleri

·       Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Güdüleme

·       Girişimcilik Kültürünün Oluşması

ÜNİTE 4 – GİRİŞİM RİSKLERİ

·       Risk Nedir?

·       Risk Türleri

·       Risklerin Nedenleri

·       Riskten Nasıl Korunulmalıdır?

ÜNİTE 5 – İŞLETMELERİN KURULUŞU

·       İşletmelerin Amaçları

1. Genel Amaçlar

2. Özel Amaçlar

·       Kuruluş Karar Süreci

1. Yatırım Düşüncesi

2. Fizibilite Araştırması

3. Fizibilite Ön Projesi

4. Değerlendirme ve Yatırım Kararı

5. Kesin Proje

6. Projenin Uygulanması

7. Üretime Geçiş Aşaması

·       İşletmenin Kuruluş Yerinin Seçimi

1. Sanayi İşletmeleri İçin Kuruluş Yerinin Seçimi

2. Perakendeci İşletmeler İçin Kuruluş Yerinin Seçimi

3. Hizmet İşletmeleri İçin Kuruluş Yerinin Seçimi

·       Kapasite Seçimi

1. Kapasite Nedir?

2. Kapasite Türleri

3. Kapasite Kullanım Oranı

4. Kapasite Maliyet İlişkisi

ÜNİTE 6 – YASAL ŞİRKET MODELLERİ

·       Kişi İşletmeleri

1. Adi Şirket

2. Kolektif Şirket

3. Komandit Şirket

·       Sermaye Şirketleri

1. Anonim Şirket

2. Limited Şirket

3. Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

·       Holdingler

·       Kooperatifler

·       Ticari Bilgiler ve Belgeler

·       Kamu Kuruluşlarıyla Olan İlişkiler

ÜNİTE 7 – PAZAR

·       Pazar Nedir?

·       Karma Pazar (Pazar Bileşimi)

1. Karma Pazarın Önemi

2. Karma Pazarın Özelliği

3. Karma Pazarın Unsurları

·       Pazar Araştırmasının Amacı

·       Pazar Araştırmasının Yapılışı

·       Talep Tahmini

·       Pazar Araştırma Anketi

·       Pazar Planı

ÜNİTE 8 – PAZARLAMA

·       Pazarlama ve Gelişim Süreci

1. Pazarlama Anlayışındaki Aşamalar

2. Çağdaş Pazarlama Yaklaşımı

·       Girişimcinin Yaklaşımları ve Eğilimleri

1. Rekabetçi Baskı

2.Girişimcinin Geçmişi

3. Kısa Dönemli Bakış

·       Pazarlama Planı

1. Pazarlama Planını Anlama

2. Pazarlama Planını Oluşturma

3. Pazarlama Planı Rehberi

·       Pazarlama Stratejisi

1. Pazar Payını Büyütme

2. Pazarı Çeşitlendirme

3. Ürün Geliştirme

4. Yeni Ürünler Sunma

ÜNİTE 9 -PAZARLAMA EYLEM PROGRAMI

·       Ürün Kararları

1. Yeni Ürün Kavramı

2. Ürün Yaşam Eğrisi

3. Marka İmajı ve Konumlandırma

4. Pazar Payının Belirlenmesi

·       Fiyat Kararları

1. Fiyatlama Yöntemleri

2. Fiyatlama Stratejileri

·       Dağıtım Kararları

1. Dağıtım Kanalı Nedir?

2. Tüketim Ürünlerinde Dağıtım Kanalı Türleri

3. Endüstriyel Ürünlerde Dağıtım Kanalı Türleri

4. Dağıtım Kanalının Sayısı

·       Tutundurma Kararları

1. Reklam

2. Satışı Özendirme

3. Satışçıların İşlevleri

4. Satışçıların Seçimi

5. Satışçıları Denetleme ve Değerlendirme

6. Satış Tutundurma

7. Halkla İlişkiler ve Duyuru

ÜNİTE 10 – FİNANSAL YÖNETİM

·       Finansal Yönetimin Önemi

·       Finansal Yönetimde Temel İlkeler

1. Ekonomiklik

2. Verimlilik

3. Karlılık

·       Bilanço

1. Aktif Kaynaklar

2. Pasif Varlıklar

·       Gelir Tablosu

ÜNİTE 11 – ÜRETİM PLANI

·       Üretimin Önemi

·       İş Üretimi

·       Üretim Türleri

1. Mal Üretimi

2. Hizmet Üretimi

·       Üretim Planlaması

1. Genel Üretim Planlaması

2. Yeni Fabrika

3. Yatırım Bilgi Formu

·       Üretimin Kalite Kontrolü

1. İşletmenin Kalite Kontrolü

2. Kalite Kontrolü İçin Planlama

3. Kalite Kontrol Etkinliklerinin Organizasyonu

4. Otomatikleşme ve Kalite Kontrolü

5. Kalite Kontrol Deneyimlerinin Uygulanması

·       Ürün Maliyeti

1. Ürün Maliyetinin Hesaplanması

2. Ürün Maliyetinin Analizi

ÜNİTE 12 – KALİTE KAVRAMI

·       Kalitenin Önemi

·       Kalite Güvenliği

·       Kalite Maliyetleri

1. Önleme Maliyetleri

2. Değerlendirme Maliyetleri

3. İç ve Dış Hata Maliyetleri

·       Kalite Kontrolü

·       Kalite Çemberi

·       Kalite Sistemi

1. Kalite Sisteminin İçeriği

2. Hazırlanacak Belgeler

3. Denetimler

4. Sistemin Bütünleştirilmesi

ÜNİTE 13 – İŞ PLANI

·       İş Planı Nedir?

·       İş Planının Hazırlanması

1. İşin Önemi

2. Pazarlama Planı

3. Organizasyon Planı

4. Finansal Plan

·       İş Planının Sınıflandırılması

1. Süreye Göre Sınıflandırma

2. Etkinlik Alanına Göre Sınıflandırma

·       İş Planı Rehberi

ÜNİTE 14 – İŞ VE İŞ ANALİZLERİ

·       İş Analizlerinin Kullanım Alanları

·       İş Analizleri Süreci

1. Analizi Yapılacak İşlerin Belirlenmesi

2. Soru Formunun Hazırlanması

3. İş ile İlgili Bilgilerin Toplanması

4. Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi

·       İş Tanımları

·       İş Tanımı Formu

·       İş Gerekleri Formu

ÜNİTE 15 – PERSONELİ İŞE ALMA

·       İşe Alma

1. Personel Bulma

2. Personel Bulma Yöntemleri

3. Personel Seçme

·       İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi

1. İşe Alıştırma

2. Personel Eğitimi

3. İş Güvenliği

4. Ücret

·       Performans Planlama

·       Performans Değerlendirme

1. Boyların Çizelgesi

2. Kontrol Listesi Yöntemi

3. Sıralama Yöntemi

4. Puan Dağıtım Yöntemi

5. Zorunlu Dağıtım Yöntemi

ÜNİTE 16 – GİRİŞİMCİ ADAYLARINA ÖNERİLER

·       Girişimcilik Aşamaları

1. Yatırım Hakkında Düşünme

2. Yatırım Hakkında Bilgilenme

3. Başarı İçin Planlama

4. Hukuksal Açıdan Değerlendirme

·       Girişimcinin Fon Kaynakları

1. Kredi Garanti Formu

2. T.C. Ziraat Bankası AŞ.

3. Vakıfbank

4. Halkbank

5. Fon Kredileri


Döküman indirebilmek için admin tarafından onaylanmalıdır.

En Çok İzlenen Eğitimler

 • SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu eğitim, çeşitli sağlık kuruluşlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde "Yönetici” olarak çalışan ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylara yönelik düzenlenmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak eğitimin temel amacıdır.
 • AİLE DANIŞMANLIĞI

  EĞİTİMİN AMACI:

  Aile yasası çerçevesinde aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaktır.

  KİMLER KATILABİLİR?

  · Sosyal Hizmet

  · Psikoloji

  · Sosyoloji

  · Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  · Tıp

  · Hemşirelik

  · Çocuk Gelişimi Bu alanlardan birinde en az lisans programlarından mezun olan herkes katılabilir.

  · EĞİTİM SÜRESİ:mToplam süre; 720/464 saattir.

  · ÇALIŞMA ALANLARI:

  · Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı,

  · Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,

  · Kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışma imkanı vardır.

 • TIBBİ MÜMESSİLLİK

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  1.     Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmaları,

  2.     Dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmeleri,

  3.     İlaç ve ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları,

  4.     İlaç sektöründeki çalışmalarda hekim – eczacı ilişkilerindeki etik kurallara uymaları,

  5.     İlaç sektörü ve halk sağlığı için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgilerini öğrenmelerini,

  6.     İlaçla ilgili temel farmakoloji ve sağlık bilgilerini öğrenmeleri,

  7.     Eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmaları için bilgi ve beceri kazanmaları,

  8.     İlaçların etkilerini ve yan etkilerini öğrenmeleri,

  9.     Fabrikalarda ilacın saklanmasını, hijyen kurallarını ve depolara veriliş biçimlerini kavramaları,

  10.  Eczanelerde ilacın depolanması ve pazarlanması tekniklerini öğrenmeleri,

  11.  İlaç endüstrisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri yönünden gelişmiş, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az ortaöğretim mezunları düzeyinde hazırlanmıştır.

  ·       Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,

  ·       Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,

  ·       Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ:

  Haftanın beş gününde beşer ders saati, 5x5 = 25

  Toplam süre; 7 hafta x 25 ders saati = 175 ders saati

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

  EĞİTİMİN AMACI:
  Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.
 • AB HİBE FONLARI PROJE DÖNGÜSÜ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu program ile kursiyerlerin;
  Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları,
  Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,
  Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımlarını kavramaları,
  Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
  Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilme,
  Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları,
  AB – Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri,
  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?
  Bu eğitime en az ilköğretim okulu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce ilkokul mezunu olanlar dahil) mezunu yetişkinler ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:
  Haftalık; 4 gün x 6 saat = 24 saat
  Toplam; 1 hafta = 24 saat

  ÇALIŞMA ALANLARI:
  Bu programı tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler; Kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) adına proje hazırlama ve yönetme alanında danışmanlık hizmeti verebilirler.

 • TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön yargısız olarak onları dinlemelerini müşteriye uygun çözümler bulmalarını itirazlarla ve zor müşteriler ile başa çıkmalarını ve insanları telefonda satış için ikna edebilmelerini sağlayan teknikleri öğretmektir.
 • MARKA YÖNETİMİ

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMACI:
  Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sıradışı, kazanan, yaratıcı marka  için sadece ürüne odaklanmak yeterli olmamakta, doğru ve anlamlı marka stratejileri geliştirerek sosyal ve kültürel değişime ayak uydurmak gerekmektedir.
 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyıp kullanabilme,

  İşletim Sistemine hakim olabilme,

  Editör Programları kullanabilme,

  Bellek Hizmet Programlarını tanıyıp kullanabilme,

  Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

  İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olan eleman yetiştirebilme.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Bu programa en az ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftalık; en az 6 saat,

  Toplam; en az 160 saatten oluşmaktadır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarı ile tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruşlarda çalışabilirler.

 • EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  ·       Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,

  ·       Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,

  ·       Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,

  ·       Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,

  ·       İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,

  ·       Beden dilini doğru kullanmaları,

  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Toplam süre; 45 saattir.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alan kursiyerler; kurumların eğitim kademesinde çalışabilirler.

 • ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI

  EĞİTİM AMACI:
  Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.
 • MUHASEBE VE MALİ ANALİZ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

  Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

  Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

  İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

  İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftada 6 saat,

  Toplam süre 12 hafta 72 saat

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

 • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
  Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
 • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
  Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu